Александър Керемян
Кандидат за общински
съветник

ПРОГРАМА НА АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ВАРНА 2023

КАК ЩЕ ПОДОБРИМ ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО
 • Като познаваме проблемите на града, правилно ги анализираме и след това приоритизираме според важността и възможностите за решаване.
 • Като реализацията е постоянна и планирана, а не стихийна и предизборна.
 • Като има прозрачност и принципност при възлагането, организацията и контрола на обществените поръчки.
 • Като има обществен контрол върху управлението на местните власти.
КАК ЩЕ НАПРАВИМ ВАРНА ПРОСПЕРИРАЩ ГРАД
 • Чрез създаване на благоприятен инвестиционен климат за местните и чуждестранни инвеститори, като уважаваме бизнеса им и поощряваме техните намерения.
 • Като преструктурираме дейността на администрацията и работим активно по проекти, финансирани от Европейските фондове.
 • Като разработим правилата за публично – частно партньорство на територията на общината и ангажираме бизнеса на Варна във финансиране на обществено полезни проекти.
ОТ КАКВИ ПРИНЦИПИ СЕ РЪКОВОДИМ
 1. Върховенство на закона. Всички граждани на Варна са равни. Облагите и отношението на властите към тях не бива да облагодетелстват едни за сметка на други райони. Парите са на данъкоплатците и те трябва да знаят как се харчат.
 2. Прозрачност и отчетност на управлението. Няма проблем без решение. Има бюрокрация и оправдание. Ще настояваме за прозрачност на действията, перманентен контрол и отчетност на администрацията.
 3. Икономическо развитие и финансова стабилност на общината. Градът е организъм, в който ако се наруши една функция - следва заболяване на целия организъм. Следователно всички сектори за развитие на града трябва да се разглеждат единно и едновременно. (Например – никога „спорт за сметка на култура“, култура за сметка на промишленост“ и обратно!)
 4. Плановост и предвидимост. Правилното управление на един град изисква с едното око да се гледат и решават проблемите на деня, а с другото да се гледа поне с 30 години напред. Ще предложим като първо решение на новия Общински съвет да се подготви и приеме четиригодишната програма за развитие на Варна с конкретни мероприятия и финансов план с посочени източници на финансиране.
 5. Синергия за просперитет. Общинският съвет е граждански борд за управление на града, а не сбор от партийни листи с различни интереси.
КОИ СА НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 1. Ще предложим на Общинския съвет да се извърши текущ одит на ОУП на Варна и актуализация на същия с цел стимулиране на инвестиционния интерес към Варна за развитие на производства, логистика и съвместяване на този процес със съседните общини. Стратегическото мислене налага Общинският съвет и общината да изискват разширяване на обхвата на плана, като се съобрази с планирането на съседните общини и се предвидят общите необходимости от транспортна и инженерна инфраструктура.
 2. Подобряване на административното обслужване на гражданите и спазване на законовите срокове за издаване на документи, разрешителни и други чрез:
  • Въвеждане на "експресни услуги" срещу допълнително заплащане.
  • Въвеждане на принципа на "мълчаливото съгласие" за част от Административните дейности след изтичане на законоустановения срок.
  • Повишаване на информираността и достъпа на гражданите до съществуващите услуги за електронно управление и администрация.
 3. Подобряване на комуникацията между местна власт и граждани по обществено значими въпроси като предстоящи ремонти, инициативи, аварии, обществени обсъждания и др.
 4. Избор на обществен застъпник (местен омбудсман) в общински съвет - в ЗМСМА това е предвидено с изключителни права за решаване на проблемите на гражданите и стопанските субекти с администрацията на Общинския съвет.
 5. Създаване на Общински инспекторат с представители на администрацията и Общинския съвет за контрол на общинската приватизация по разходването на общинския бюджет и качеството на изпълнение на обществените поръчки.
 6. Приемане на наредба на Общинския съвет за организиране на търгове по възлагане на обществени поръчки. В комисиите да се предвиди задължително участие с право на глас на представители на браншовите организации и експерти в съответната област.
ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА
 1. Варна е динамично развиващ се град с нединамично развиващ се транспорт. Ограничаването на ползването на лични превозни средства изисква сигурен и удобен градски транспорт. Тъй като алтернативата подземен или високо надземен (монорелс) транспорт е трудно осъществима и много скъпа, ще подсили концепцията и проучванията за надземен екологичен транспорт. Ще продължим по-задълбочено работата по обществен транспорт, който да мотивира гражданите да го използват за сметка на личните превозни средства.
 2. Община Варна трябва да разработи Програма за оптимизиране на движението по съществуващата улична мрежа, намаляване на скоростта на движение, но и постигане на по-висока скорост на придвижване от точка до точка с добра организация на движението, намаляване на нивата на шума, значително подобряване на пътната безопасност. Тази програма ще обърне сериозно внимание на движението на пешеходците и велосипедистите. Уличната ни мрежа трябва да осигурява мотивиращи условия за безопасно използване на алтернативни превозни средства (велосипеди, тротинетки и др.).
 3. Ще разработим привлекателни за инвеститорите условия за концесиониране на „подземния град” за решаване на проблема „паркиране” в централната градска част – например подземни паркинги под централния площад, под незалесени части в междинната зелена ивица на „магистралата“ Варна - Златни пясъци срещу Морската градина.
 4. Направа на предпроектно проучване за възможностите за втора връзка между квартал Аспарухово и централната част на града.
ГРАДОУСТРОЙСТВО
 1. Всеки град има нужда от паркове, площади и пешеходни зони, а всеки човек иска да бъде „щастливия пешеходец”. Нетърпящи отлагане са проблемите с „Дупката“ (тя все още е „дупка“), изчистване на всички грозни и стари бараки и павилиони, освен тези по спирките и пазарите, създаване на пешеходни зони около парковете извън централната зона на Варна.
 2. Приемане на нови „Специфични правила за застрояване на Варна”, като се въведе раздел „поддръжка на фасади, общи части и междублокови пространства”. Да се задължат собствениците на сгради да поддържат в добър вид фасадите на имотите си. Да се регламентира и поставянето на реклами по фасадите, като се въведат финансови механизми за ограничаване на площта, естетизиране на визията и като цяло да се подобри вида на улиците и площадите на Варна.
 3. Да се активизира Комисията по естетизация на градската среда към Експертния съвет по териториално устройство На всички нови проекти да се поставят конкретни изисквания за съобразяване с естетиката на градската среда. Варна има нужда от собствен стил.
 4. В Общинския съвет да се залагат целево средства за монументална градска пластика. Градът ще има изкуство по улиците и площадите, а творците ще получат средства и признание. Всяка година да се организира Пленер по скулптура, като най-добрите произведения да се откупуват от общината и разполагат в зелените площи на Варна.
 5. В следващите години ще предложим да се заложат средства за изграждане на още поливни системи и сондажи за вода за най-представителните зелени зони на Варна. Да се разработи Програма за поетапно продължаване на тези действия и максимално покритие на зелената система на Варна. Варненци имат нужда от още паркове. На принципа на публично – частното партньорство и съфинансиране от общинския бюджет, ще създадем още паркове и зони за спорт и почивка в район „Младост” и район „Владислав Варненчик”. Средства могат да се осигурят и чрез европейските фондове. Но преди всичко подобряване на нивото на експлоатация на съществуващите зелени площи чрез публично-частно партньорство, което да гарантира поемането на грижа от страна на заинтересовани лица и фирми.
 6. Подкрепяме идеята за изместване на Пристанището и ще работим активно в Общинския съвет за продължаване на реализацията на проекта.
 7. „Морската градина” е емблема на Варна. Необходим е по- широк контакт между Варна и морето, не само като ресторанти и заведения, но и зони за културни събития, концерти на открито и.т.н. в т.ч. осигуряване на необходимите паркоместа за посетителите - етажни или подземни паркинги.
 8. Необходима е по-близка работа с Черноморската брегова асоциация. Така ще създадем възможност да реализираме проект по укрепване на морския бряг, като това ще вдигне нивото на нашите плажове, ще създадем условия за липсващите яхтени пристанища и ще привлечем по-висока категория туристи. Важно е и планиране на укрепване на бреговата ивица към Евксиноград, което може да доведе до усвояване на около 450 дка от морето.
ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
 1. Разработване на програма за тотално осъвременяване на базата на училищата и детските заведения като кандидатстваме с проекти за финансиране от фондове на ЕС. Задължително премахване на възможността една сграда да се използва от две училища (двусменен режим на обучение). Осигуряване необходимата база за прием на повече деца в детски ясли.
 2. Съвременното образование изисква създаване на стратегически алианси между бизнеса и професионалното образование. Необходимо е общинско помещение за изграждане на съвременен център за професионална ориентация на средношколците и финансиране на дейността му по Програмата на Еврофондовете за развитие на човешките ресурси.
 3. Създаването на система за целогодишно ангажиране на децата в извънкласни дейности и масовизирането на детския спорт ще бъде наш приоритет в областта на образованието.
 4. Варна е университетски град. Общинският съвет трябва да стимулира развитието на университетите. Като подпомага висшето образование със създаване на по-благоприятни условия за живот на студентите - отстъпване на терени за изграждане на общежития, подобряване на спортната база, оптимизиране на обществения транспорт.
 5. Завършващите висшето си образование могат да се задържат във Варна, ако се стимулира интеграцията между бизнеса и образованието по инициатива на общината и съвместно с браншовите съюзи и камари.
 6. Структурата на здравно обслужване в училищата и детските заведения е неефективна, липсва специализиран транспорт и не са спазени изискванията за достъпна среда за деца със специални образователни потребности.
СПОРТ
 1. Създаване на програма за изграждане на нови и оптимално използване на наличните спортни съоръжения.
 2. Средствата от дейността да се ползват изключително за увеличаване на времето за ползване, поддръжка на съоръжения и дооборудване.
 3. Засилване контрола по експлоатацията на спортните съоръжения на Общината (басейни, спортни площадки, ледени пързалки).
 4. Използване публично-частно партньорство за повишаване качеството на спортните съоръжения. (съвместна експлоатация на басейни и спортни площадки)
 5. Създаване на програма за мотивация на децата за спорт напр. гостуване на популярни спортисти, безплатни посещения на спортни събития и др.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 1. Финансирането на общинските здравни заведения е неправилно ориентирано, а контрола на стопанската дейност на ДКЦ от страна на Общинския съвет и Общината неефективен и ненавременен.
 2. Необходимо е създаване на нова система за контрол на търговските дружества и ежегодна програма за инвестиции в подобряване на базата на лечебните заведения.
 3. Създаване на условия за конкуренция между отделните здравни заведения.
 4. Важно е изграждането на съвременен Спешен център.
ОБЩЕСТВЕН РЕД
 1. Ще предвидим в следващия общински бюджет средства за включване на социално слаби граждани в програма за хигиенизиране и почистване на града и паркове, озеленяване и други.
 2. Да се предвидят средства в общинския бюджет за Звено за обществен ред и контрол като се ангажират необходимите хора - пенсионирани военни и полицаи, по охрана на училищата, контрол и санкциониране за неправилно паркиране и охрана на Морската градина. Да им се изгради система за стимулиращо заплащане, като получават и проценти от глобите.
 3. В спешен порядък да се организира работеща система за видеонаблюдение на Варна, която да създаде гаранция за спазване на добър обществен ред.
 4. Всички общински проекти за реконструкция на улици, площади, сгради, да се съгласуват с организациите на гражданите с увреждания преди реализацията им.
ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА

Варна има прекрасна възможност да съчетае туризъм и култура. Можем да използваме своето археологическо наследство за стимулиране на двата сектора. Допълнителен потенциал в областта на туризма може да се открие чрез:

 1. Частично покриване на Римските терми, реставрация и консервация, изграждане на лятна театрална сцена.
 2. Изграждане на проект за музей на Варненския некропол и съответната инфраструктура.
 3. Покриване на летния театър с лека покривна конструкция.
 4. Развитие на проект "Аладжа манастир" и превръщането му в зона за почивка на варненци и атракция за гостите на Варна.
 5. Изграждане на паркинги за обслужване на културните и археологическите обекти.
 6. Възлагане на управлението на туристическия информационен център на публично-частно дружество и повишаване на ефективността му. Същата организация да реализира и обслужва активен интернет портал за Варна като туристически, културен и исторически център. Средства могат да се ползват от събраната от общината курортна такса.
 7. Новият общински съвет трябва да възложи изследване на необходимостта от изграждане на "Експо център" за провеждане на панаири, изложби и изложения, за да стане “Дворец на културата и спорта” действително такъв, а не разходи за такъв в к.к. Св. Константин и Елена. Наличието на сграден фонд ще предизвика интерес у организаторите на изложения, което ще доведе в нетуристическия сезон много туристи във Варна. Примера с "Експо център” - София е показателен.
 8. Музеите на Варна - следва да се отделят перманентно средства за тяхната поддръжка и обогатяване с експонати, изместването на Военноморския музей е наложително мероприятие, както и разширяване и обогатяване на експозицията му.
 9. Варна има само една Градска художествена галерия - нямаме център за съвременно изкуство, нямаме концертна зала, сцена за съвременен танц и т.н. Проектът за нова библиотека трябва да се възстанови.
 10. Варненският аквариум може да стане изключително интересен туристически обект, ако се инвестира в неговото разширяване и обогатяване.
 11. Необходимо е създаване на система за организиране на туристически маршрути, разпространяване като карти за туристите. Това изисква прецизиране и корекция на сигнализацията и обозначаване на туристическите обекти в града.
 12. Варна е град отворен към света затова традициите за побратимяване с развитие европейски градове и региони трябва да продължат. Необходимо е иницииране на съюз на побратимените градове за съвместно маркетиране на възможностите им и привличане на стратегически инвеститори и туристи. Формалното побратимяване трябва да стане "материално" - да се реализира обмен на специалисти, творци, млади хора и т.н.
 13. Благотворителността, спонсорството и дарителството могат да се организират в общински благотворителен фонд, управляван от граждански съвет.
ИНВЕСТИЦИИ
 1. Сега Общината не е добър партньор на местния бизнес. Препоръчително е на територията на Варна, общината да толерира местния бизнес при спазване на принципите на конкуренцията и обществения интерес.
 2. Ще разработим проект „Зони за инвестиционен интерес” (по възможност по-малки, с по-бърза реализация) и ще настояваме в следващия общински бюджет да се заложат средства за представяне на Варна като инвестиционна дестинация на всички значими инвестиционни форуми в Европа и света – за целогодишен здравен, културен и исторически туризъм, транспорт и логистика и лека промишленост за екологично чисти производства.
 3. Незабавно доработване на Наредбата за публично - частното партньорство и привличане на частния капитал като партньор на публичната власт в областта на инфраструктурата, изграждането на спортни съоръжения, детски градини, в здравеопазването и образованието.
 4. Създаване на гъвкава политика в сделките с Общинска собственост за целево решаване на важни за града проблеми. Използване на кредитния ресурс на стратегическите инвеститори и възможностите на Общината за дългосрочно наемане с цел увеличаване на финансовия ресурс на Общината.
 5. Общината трябва или да се освободи от стопански дейности, или да промени начина на управление на Общинските фирми - дейностите пазари, обществен транспорт, озеленяване, ДКЦ и други. Инвестиционните програми на тези фирми трябва да реализират общинска концепция в съответната област.